Как да координираме мисъл и тяло
forex trading logo

КАК ДА КООРДИНИРАМЕ МИСЪЛ И ТЯЛО

Коичи Тохей , Айкидо – 10 Дан

1. Силата от координираните мисъл и тяло

Нанносо иуао омо тозу кууа но июми"Когато човек използва мощта на силата на волята, той мо­же да прободе камък дори с лък, направен от черни­чево дърво". Много отдавна в Китай млад мъж се разхождал през нощта. Внезапно той забелязал, че голям тигър лежал на земята от едната страна на пътя, готов да се хвърли върху него. Много изпла­шен от нападението на тигъра, той само за миг поставил стрела в тетивата си и я изстрелял с кон­центрацията на цялото си същество.

Стрелата проникнала дълбоко в тигъра. Когато той престанал да се движи, мъжът пропълзял пред­пазливо до него и го погледнал. В действителност това било голяма скала, която много приличала на тигър. Това било обаче скала, която стрелата про­низала, изстреляна чрез силата на цялото негово същество.

Подобни истории се срещат във всички времена и на всички езици. Макар че са озаглавени по различен начин, те всички ни разказват за едно: великата сила от координирането на мисъл и тяло. Всички велики мъже, всички истински майстори, светци и будисти, е трябвало първоначално да овладеят координацията на мисъл и тяло.

2. Трудността при координиране на мисъл и тяло

Всеки знае необходимостта от координирането на мисъл и тяло. Но фактически малко хора наистина овладяват това. Не всеки може да го постигне, дори ако е отишъл високо в планините и е практик-увал Дзадзен двадесет или тридесет години.

Въпреки, че докато седи в медитация, той може, да е усетил евентуално частица от обединението на мисъл и тяло, това все още не е истинска координация, в случай че я загуби, когато се върне долу в града и отново се сблъска с ежедневните си проблеми. Даже преди да се е върнал в града, той може да загуби тази координация, само докато движи ръцете или краката си.

Тъй като няма цвят или форма, мисълта може да пътува свободно навсякъде където ти пожелаеш. И ръката, и тялото имат цвят и форма, затова са ограничени. Тъй като всеки притежава същите отличителни признаци, не е лесно да координира ми­съл и тяло. По-лесно е да координирате само ми­сълта, пазейки тялото спокойно, неподвижно, както в Дзадзен или Сейза. Много по-трудно е да се под­държа координацията на мисъл и тяло, когато се движим във всекидневния си живот.

Затова за координацията на мисъл и тяло е каза­но, че е едно от най-трудните за изпълнение неща познати ни от древни времена. Дзен подчертава важността от повече трениране, но след духовно пробуждане, когато си преживял Сатори. Даже Конфуций бил на 70 години, когато накрая достиг­нал състояние, в което не можел да се отклони от пътя на Вселената, нито да изгуби координацията на мисъл и тяло, дори и да е искал. Нещо, което се е опитал да направи. При все това, въпреки че повечето хора разбират, че координацията на мисъл и тяло е добро и полезно нещо, те чувствуват, че е невъзмож­но за самите тях да го постигнат и се отказват.

3. Мисъл и тяло първоначално са били едно цяло

И мисълта, и тялото били родени от Ки на Все­лената. Няма граница между тях, определяща, че това е мисълта, а това е тялото. Мисълта и тялото първоначално били едно цяло. Въпреки това, ние погрешно считаме, че мисълта и тялото по своята същност са две отделни неща и следователно се опитваме да съберем и обединим противоположните отличителни черти на двете. Но това е противоестествено. Повече от трудно, почти е невъзможно да се координират мисъл и тяло докато мислим, че те са две различни неща. От друга страна, въобще не е трудно да се координират мисъл и тяло, които първоначално са били едно цяло.

Осмелявам се да кажа, че "ако ние осъзнаваме, че мисълта и тялото са били едно цяло и действуваме съобразно този Принцип, координацията на мисъл и тяло е много лесна в движенията на всекид- невния ни живот."

4. Принципите на мисълта и принципите на тялото

Макар и родени от една и съща майка, нашата коса и кожа функционират съгласно различни принципи. Аналогично, макар мисъл и тяло да са били родени от едно и също Ки на Вселената, мисълта притежава Принципи на мисълта, а тялото Принципи, на тялото.

Онези, които проповядват мисъл, проповядват само мисъл, а онези, които проповядват тяло, проповядват само тяло. Затова загадката за координация на мисъл и тяло не може да бъде разрешена. Всяка страна строи салони, насърчаващи физическите тренировки и гимназии, насърчаващи акаде­мичните, но аз никога не съм чувал те да строят центрове, трениращи мисъл и тяло и насърчаващи обединяването им. Много погрешно е да се възпи­тат младежите в силен дух и характер, само чрез физически тренировки. Така проблемите им не са­мо продължават да съществуват нерешени, но се задълбочават от година на година.

Ако следването на Принципите на тялото е дос­татъчно, за да станеш човек със силен дух, автома­тично всички хора на физическия труд можеха и щяха да станат със силен дух. Но това не е така. Разбира се сред тях има някои такива хора, но това означава, че те са тренирали добре не само тялото си, но и мислите си.

Религиозните хора насочват проповедите си към мисълта и духовния свят. Но ако те забравят тялото и само презират физическия свят, по този начин те също грешат. Тялото и мисълта са едно и е наистина невъзможно да се решат проблемите са­мо с мисълта. За пример, когато сме гладни, ние можем да понесем нашия глад до известна степен запазвайки мисълта си положителна. Но все пак ня­ма да можем да задоволим глада си, защото да се яде, това е принцип на тялото: Затова ние трябва добре да разберем и двете: Принципите на мисъл­та и Принципите на тялото.

Когато Принципите им тръгнат заедно, както колелата на кола, ние наистина можем да координи­раме мисъл и тяло, дори когато се движим във все­кидневния си живот.

5. Четирите Правила за координиране на мисъл и тяло

Разяснявайки Принципите на мисълта и тялото и пътят за координирането им, аз ще ви представя четири Правила. Тези Правила нямат подобни в историята.

1. Запази Единствената /обособената/ точка

2. Отпусни се напълно

3. Поддържай тежестта ниско долу.

4. Излъчвай - разпростирай, разширявай Ки. Позволявай на Ки да струи.

Тези Правила са крайно необходими при координирането на мисъл и тяло. Ако ние не ги спазваме, невъзможно е да осъществим координацията.

От древни времена много хора са постигали координирането на мисъл и тяло, но нито един от тях не е изучавал тези четири Правила за координиране на мисъл и тяло. Тези хора наистина са овладявали методите на координацията, но чрез големи трудности и след дълги години на аскетизъм и сурови тренировки.

Но тъй като не са могли да дефинират четирите Правила, те не са оставили в наследство, за идните поколения, как да се достигне пътя за координи­ране на мисъл и тяло, дори и да са го овладели за себе си. Следователно, те са могли само да кажат на другите: "Търси ги с твоите собствени възмож­ности", или както Дзен казва:

„Седни сам със Себе си и започни да се просвещаваш”.

В сегашния сложен и напрегнат век ние ня­маме възможността да отидем горе в планините и да седнем в медитация за 10 или 20 години. Ето защо, Вселената ни е дала метод за коорди­ниране на мисъл и тяло в нашия всекидневен живот. Аз се надявам, че много ученици, сериозно практикуващи, ще се научат как да координират ми­съл и тяло и ще разпространят тези Правила по целия свят.

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting professional database terminology Valid XHTML and CSS.